Objednat
hovor

Zpětné volání

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grigonzza.cz OSVČ Vitalii Plyska IČO 17407541, se sídlem Ovocna 1425 Poděbrady 29001

Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy, které vznikají mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím on – line obchodu provozovaného prodávajícím. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese https://grigonzza.cz prostřednictvím webového rozhraní.

Kupujícím může být pouze svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba. Pokud smlouvu s prodávajícím jako podnikatelem uzavírá fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), vztahují se na ni ustanovení VOP týkající se spotřebitelů.

I. Uživatelský účet kupujícího

1. Smlouvu účastníci uzavírají dálkově, na základě registrace a objednávky zboží kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího. Registrací kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, lze uzavírat kupní smlouvu a objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.

3. Kupující je povinen při registraci a objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.

4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků si hradí kupující sám.

II. Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavírána prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího. Objednávané zboží vkládá kupující do elektronického košíku.

2. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace: označení prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů označení kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů označení zboží a popis jeho hlavních vlastností
cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní způsob platby
způsob dodání objednaného zboží náklady na dodání objednaného zboží

3. Než kupující objednávku odešle, je mu umožněno kontrolovat, měnit a opravovat údaje vložené do formuláře.

4. Pouze řádně vyplněná a prodávajícímu doručená objednávka je závazným právním jednáním, které vede k uzavření kupní smlouvy.

5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a také s Ochrana osobních údajů
určenými k jednotlivým strojům (v případě realizace jejich objednání), a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

6. Prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí doručení objednávky a zašle kupujícímu úplné znění smlouvy a VOP v textové podobě, a to na e-mail označený kupujícím v objednávce. Smlouva je uzavřena dnem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky na e-mail kupujícího.

7. V závislosti na charakteru objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

8. Smlouva je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Prodávající umožní spotřebiteli na jeho žádost přístup k obsahu smlouvy.

9. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

10. Pokud je prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky kupujícího, bezodkladně o tom kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novým návrhem smlouvy a smlouva je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom prodávajícího bezodkladně vyrozumět.

III. Práva a povinnosti stran

1. Práva a povinnosti účastníků smlouvy neupravené smlouvou a těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., a v případě, že kupující je spotřebitelem, zákonem č. 634/1992 Sb.

2. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že kupující tento účet déle než 5 let nevyužívá nebo pokud kupující poruší povinnosti stanovené zákonem, smlouvou nebo VOP.

3. Při provozu on–line obchodu může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb a prodávající je oprávněn podle svého uvážení provádět nutnou údržbu softwarového vybavení. Kupující je srozuměn s tím, že jeho uživatelský účet může být v důsledku těchto skutečností dočasně nedostupný a nemá z tohoto důvodu vůči prodávajícímu žádné nároky.

4. Prodávající je povinen na webovém rozhraní uvést informace o zboží, včetně uvedení cen za jednotlivého zboží. Ceny musí být uvedeny včetně příp. poplatků a daní, zejména včetně daně z přidané hodnoty. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tím není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. Prodávající je povinen ve webovém rozhraní uvést informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v případě, že je zboží kupujícímu doručováno.

6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

7. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.

8. Strany se výslovně shodly na jednotném způsobu doručování, a to prostřednictvím elektronické pošty (e- mailu). Prodávající doručuje kupujícímu na e-mail označený v objednávce a kupující doručuje prodávajícímu na e-mail: sale@grigonzza.cz

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy lze uhradit těmito způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě označeném kupujícím v elektronické objednávce bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
pro platby v CZK č. 2833628002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

2. V případě platby v hotovosti a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu. Kupní cena je uhrazena dnem, kdy je v plné výši připsána na účet prodávajícího.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat kupujícímu zboží až po uhrazení celé kupní ceny. V případě předání zboží v provozovně prodávajícího má kupující právo si před úhradou kupní ceny zboží prohlédnout.

5. Případné slevy zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

6. Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej na e-mail kupujícího.

7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady s tímto spojené kupující.

2. Je – li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na uvedeném místě. Je – li z důvodů na straně kupujícího třeba zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady s tímto spojené.

3. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištěných závad toto ihned oznámit přepravci. Není povinen od přepravce zásilku převzít v případě viditelného poškození zásilky.

VI. Údaje pro spotřebitele

1. Prodávající nepřetržitě zveřejňuje své identifikační údaje: obchodní firmu, sídlo, IČO, telefonní číslo, e-mail, adresu pro doručování, č. účtu a další na webové stránce: https://grigonzza.cz. Prodávající dále na svém webovém rozhraní https://grigonzza.cz nepřetržitě zveřejňuje údaje o nabízeném zboží a popis jeho hlavních vlastností, jeho cenu včetně daní a poplatků, příp. způsob výpočtu ceny zboží, způsoby platby a způsoby dodání zboží, náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy.

2. Spotřebitel odesláním objednávky stvrzuje, že se s údaji uvedenými v odst. 1 tohoto článku řádně a v dostatečném předstihu před odesláním objednávky seznámil.

3. Spotřebitel odesláním objednávky stvrzuje, že se v dostatečném předstihu před odesláním objednávky seznámil s tímto článkem VOP.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez uvedení důvodů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení spotřebitele je zachována, je-li v jejím průběhu formulář nebo jiné oznámení o odstoupení prodávajícímu odesláno.

2. Odstoupit podle odst. 1 tohoto článku může spotřebitel prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na internetových stránkách: www.grigonzza.cz. Prodávající je povinen doručení takového odstoupení spotřebiteli bezodkladně potvrdit, a to na jím označený e-mail. Spotřebitel může vyplnit vzorový formulář pro odstoupení, který je přílohou těchto VOP, a odeslat jej poštou na adresu sídla
prodávajícího.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen prodávajícímu bez zbytečného odkladu zaslat nebo předat, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj na základě smlouvy obdržel. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostním převodem na spotřebitelem sdělené číslo účtu.

4. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese spotřebitel a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5. Nárok na náhradu škody (snížení hodnoty vraceného zboží po odstoupení spotřebitelem od smlouvy) vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání.

6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
zavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Pokud společně se zbožím je kupujícímu poskytován dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s podmínkou, že dojde – li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

VII-A. Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u digitálního obsahu

1. Co je vlastně digitální obsah?
Skladba vašeho oblíbeného interpreta, mobilní aplikace, registrace v internetové seznamce, seriál online, počítačová hra, program, e-kniha a podobně, pokud vám byly zpřístupněny pouze online, bez toho aniž by vám je podnikatel dodal na CD, DVD, USB flash disku nebo jiném tak zvaném hmotném nosiči.
Protože se nejedná o zboží ani službu, platí odlišná pravidla.
Jestliže vám byl digitální obsah dodán na hmotném nosiči, jedná se o klasickou koupi zboží.

2. Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
Pokud si přes internet objednáte digitální obsah (např. e-knihu), která vám byla pouze online zpřístupněna, je třeba počítat s tím, že právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů máte jen za určitých podmínek.
První situací je, že neodsouhlasíte zpřístupnění digitálního obsahu v prvních 14 dnech, aby vám zůstalo zachováno právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě si na e-knížku 14 dní počkáte a během této doby si můžete její objednávku rozmyslet.
Právo odstoupit od smlouvy máte i ve chvíli, kdy vám podnikatel e-knihu zpřístupní hned po objednávce, aniž by to od vás chtěl odsouhlasit nebo vás opomene upozornit, že pro vás okamžité poskytnutí digitálního obsahu znamená ztrátu práva na odstoupení.
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů nesmí být ze strany podnikatele spojeno s jakoukoli sankcí. Kde je to upraveno: § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 odst. 1, § 1836 písm. b) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3. V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jakmile je vám digitální obsah zpřístupněn, právo na odstoupení ztrácíte. Důležité je, že vás podnikatel musí o této skutečnosti informovat, a to ještě před potvrzením závazné objednávky. Zároveň si podnikatel musí vyžádat váš souhlas s tím, že vám bude digitální obsah dodán ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. K poskytnutí výslovného souhlasu je nezbytný aktivní krok z vaší strany, například zaškrtnutí příslušného políčka v průběhu objednávky. Pokud jste souhlas nedali a podnikatel digitální obsah přesto zpřístupnil, odstoupit od smlouvy můžete a podnikatel není oprávněn požadovat po vás žádnou platbu.
Kde je to upraveno: § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.
Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.
Kde je to upraveno: § 605, § 607, § 1818, § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

5. Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené ceny?
Ne. Když si objednáte digitální obsah a neodsouhlasíte jeho poskytnutí dříve než po uplynutí lhůty 14 dnů, během níž nakonec právo odstoupit od smlouvy využijete, je povinností podnikatele vám vrátit celou zaplacenou částku.
Pokud vám podnikatel zpřístupnil v této lhůtě digitální obsah bez vašeho výslovného souhlasu, můžete rovněž od smlouvy odstoupit a podnikatel není oprávněn požadovat úhradu ceny digitálního obsahu.
Kde je to upraveno: § 1832 odst. 1, § 1836 písm. b), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

6. Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Základním pravidlem je, že podnikatel se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat podnikateli na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Informace, kam odstoupení směřovat, najdete v obchodních podmínkách podnikatele.
Není nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám podnikatel musí při uzavření smlouvy poskytnout. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a podnikatele, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte datum a podpis.
Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.
Kde je to upraveno: § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

7. Co se děje po odstoupení od smlouvy?
V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Povinností podnikatele je vám vrátit veškeré peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů. Musí k tomu využít stejný způsob, jakým jste platili, pokud se nedohodnete na jiném.
Kde je to upraveno: § 1832, § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží má ujednané nebo stanovené vlastnosti, zboží je bez právních vad, a že zboží je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení, případně že zboží odpovídá svou jakostí a provedením vzorku nebo předloze, byli – li kupujícím dodány.

2. Vadou zboží je i plnění jiného zboží a vada v dokladech nutných pro užívání zboží.

3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu zboží v případě, že zboží bylo prodáno za nižší cenu právě pro tuto vadu, dále v případě, že vada spočívá v opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním, a dále v případě použitého zboží pokud vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá – li to z povahy zboží.

4. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí , byť se projeví až později. Práva kupujícího založí i později vzniklá vada, pokud ji prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen vadu zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

6. Je – li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo na dodání chybějícího zboží, dále má právo na opravu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo odstoupit od smlouvy. Právo volby mezi těmito nároky náleží kupujícímu a kupující je povinen oznámit volbu prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

7. Je – li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejná práva má kupující v případě, že vada zboží zakládá podstatné porušení smlouvy, avšak kupující neprovede volbu práva podle odst. 2 tohoto článku včas.

8. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

9. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu zboží původně dodané, a to na náklady prodávajícího.

10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží
v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

11. Neoznámí – li vadu kupující včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

12. Prodávající se zárukou za jakost zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilí k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Prodávající může uvést záruční dobu nebo dobu použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruku může prodávající poskytnout i na jednotlivou součást zboží.

13. V případě použití sublimačních inkoustů J-NEXT a Foto Rite se na tiskárny Epson a Ricoh nevztahuje záruční doba. Na systém průběžného doplňování inkoustu (CISS) je záruční doba 6 měsíců.

14. Kupující bere na vědomí a stvrzuje, že se seznámil s řádnou obsluhou, nutností zboží používat ihned po koupi, a každý druhý den plnobarevně tisknout, v případě zakoupení některé z našich
inkoustových tiskáren.

15. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, v případě odeslání zboží od dojití věci do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

16. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

17. Práva z vadného plnění, stejně jako práva z vad, na které se vztahuje záruka, uplatňuje kupující u prodávajícího. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

18. Spotřebitel odesláním objednávky stvrzuje, že se v dostatečném předstihu před jejím odesláním seznámil s tímto článkem VOP i s Ochrana osobních údajů.
určenými k jednotlivým strojům (v případě realizace jejich objednání).

19. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající neposkytuje na vybrané produkty
záruku (u těchto produktů je na kartě zboží uvedeno "Záruka 1 den"), a tedy neprovádí jeho záruční opravy. Kupující po pečlivém uvážení výslovně prohlašuje, že se vědomě před zakoupením tohoto produktu vzdává práva z vadného plnění a nákupen souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

IX. Další práva a povinnosti stran

1. Odchylná ujednání od těchto VOP lze sjednat v kupní smlouvě. Pokud by ujednání smlouvy bylo v rozporu s ujednáním VOP, má přednost ujednání smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je vyhotovena a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

3. VOP může prodávající upravovat či měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího účinného znění VOP.

4. Kupní smlouva a VOP jsou archivovány v elektronické podobě.

5. Pro vztahy s mezinárodním prvkem strany sjednávají použití českého právního řádu.

6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1856 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.

7. Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu sale@grigonzza.cz

8. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

10. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na svou elektronickou adresu a s ukládáním tzv.
„cookies“ na svůj počítač. Tento souhlas je prodávají oprávněn kdykoli odvolat.

11. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz


X. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Jedná se zejména o následující právními předpisy:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, účinném od 25.5.2018 (dále jen „nařízení“)
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně s dalšími právními předpisy.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Správcem osobních údajů je v tomto případě kupující – obchodní společnost OSVČ Vitalii Plyska IČO 17407541, se sídlem Ovocna 1425 Poděbrady 29001, dále také „správce“.

2. Kupující bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a že jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a právních vztahů s ní souvisejících. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo, údaje zadané v rámci registrace popřípadě další údaje sdělené kupujícím pro potřeby správce k naplnění účelu kupní smlouvy (dále vše jako „osobní údaje“). Vaše osobní údaje zpracováváme vždy
pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

3. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány taktéž pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.

4. Kupující bere na vědomí, že je jeho povinností uvádět vždy jen své správné a pravdivé osobní údaje a zároveň bere na vědomí svoji povinnost informovat správce o změně svých osobních údajů a to bez zbytečného odkladu.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající, jakožto správce pověřuje zpracováním osobních údajů i třetí osoby (zpracovatele), ale to vždy a pouze za účelem splnění kupní smlouvy. Jedná se zejména o společnosti zajišťující služby v oblasti platebního styku, přepravy apod.
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Prodávající nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6. Získané osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy budou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 4 roky od jejího ukončení. Kupující může kdykoli odhlásit zasílání obchodních sdělení a to žádostí o odhlášení poslanou elektronicky na e-mail sale@grigonzza.cz

8. Kupující má právo:
osobní údaje opravit či doplnit; požadovat omezení zpracování;
vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; požadovat přenesení údajů;
na přístup k osobním údajům;
být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; na výmaz osobních údajů (tzv. právo být „zapomenut“) v určitých případech; další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením.
V případě, že by se kupující domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s platnou legislativou, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení či přímo odstranění takto vzniklého stavu.

9. Kupující souhlasí s používáním cookies, malých datových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení kupujícího umožňující přístup k internetu. Správce využívá cookies ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti svých internetových stránek. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Soubory cookies se ukládají v koncovém zařízení kupujícího pomocí webového prohlížeče. Kupující může sám, v nástrojích svého prohlížeče, použití cookies odmítnout.

10. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.

11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XI. Závěrečná ujednání

Tyto VOP jsou nepřetržitě zveřejněny na adrese: Tyto VOP jsou účinné od jejich zveřejnění, tj. od 9.08.2022


KONTAKTY

Pracujeme od 8:00 do 17:00
+420776013761
sale@grigonzza.cz
Ovocná 1425, Poděbrady, 290 01
GRIGONZZA - Všechna práva vyhrazena © 2023